Visie en missie

Op Colegio Arubano staat de leerling centraal. Uitdagend onderwijs stimuleert hem zijn talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen. Kortom: Colegio Arubano streeft ernaar uit de leerling te halen wat er in zit.


Onze school stelt zich vooral ten doel de leerling:

  • succesvol en zonder onnodige studievertraging voor te bereiden op een vervolgstudie binnen en buiten Aruba;
  • te vormen tot een volwaardig en zelfstandig functionerend lid van de maatschappij;
  • te vormen tot een verantwoordelijke burger met respect voor de medemens en leefomgeving.

Visie op onderwijs

Goed onderwijs dient gegeven te worden in een overzichtelijke omgeving door vakbekwame docenten die hun leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden moeten zien bij te brengen.

Docenten moeten hun vak naar behoren kunnen uitoefenen en serieus worden genomen door het management en bestuurders. We moeten steeds weer opnieuw investeren in de kwaliteit van de docent, wil er althans iets terechtkomen van het streven naar vergroting van de kenniseconomie en op schoolniveau naar het streven leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitstromen.
Dat houdt in dat aan vakinhoud en vaardigheden veel aandacht dient te worden besteed en hoge eisen aan de kennis van de docent moeten worden gesteld. Dat zal zijn prestige bij de leerlingen verhogen, want die hebben behoefte aan competente leraren voor de klas die het maximale uit hun leerlingen weten te halen met attractief en kwalitatief goed onderwijs.

Colegio Arubano
Wat betekent dat voor onze school? Colegio Arubano is een school waarin het verwerven van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden centraal staan. De docent speelt daarbij een cruciale
rol: hij is vakinhoudelijk bekwaam, is didactisch goed onderlegd en weet de leerstof op een inspirerende en attractieve wijze over te brengen op zijn leerlingen.

Colegio Arubano is een prestigieuze school voor havo en vwo, de enige op Aruba, waar aan leerlingen stevige eisen worden gesteld. Er moet hard en serieus worden gewerkt, door docenten en leerlingen. Het moet voor leerlingen een voorrecht zijn om op deze school hun
schoolcarrière te beginnen èn met succes af te ronden.
De organisatie van de school is helder, transparant en overzichtelijk. Dat moet duidelijk zijn in de wijze waarop de school operationeel functioneert. Er zijn korte communicatielijnen, de
conrectoren zijn verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van hun afdeling, de nadruk ligt op het primaire proces en het ondersteunend personeel levert daar ook een bijdrage aan. De cultuur op school moet open, collegiaal en positief zijn.

De school is er primair voor de leerlingen (en voor de ouders). Die moeten invloed kunnen uitoefenen op de organisatie en het onderwijs. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen door alle medewerkers van de school is een absolute eis. Iedereen doet volledig mee, vervult zijn taken en wordt aangesproken op zijn inzet en resultaat.
De leiding van de school is coöperatief, delegeert waar dat mogelijk en noodzakelijk is en zet beleid uit waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de opvattingen en wensen van alle geledingen van de school. Dat garandeert immers draagvlak voor de noodzakelijke verbeteringen.

Identiteit
Colegio Arubano is in 1959 in beginsel rooms-katholiek opgericht, maar de deuren staan sinds haar oprichting open voor alle gezindten. Dit betekent dat het onderwijs wordt gegeven vanuit een brede christelijke basis met respect voor andere overtuigingen.
Tot nu toe is Colegio Arubano, met ongeveer 2100 leerlingen en 130 docenten, de grootste school op Aruba die onderwijs verzorgt voor havo en vwo. Dat schept verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de school.
De dynamische samenleving stelt wereldwijd nieuwe eisen aan de ontwikkeling van de mens in het algemeen. Colegio Arubano ziet deze dynamiek graag weerspiegeld binnen haar muren. Hiervoor is het aangaan en onderhouden van de externe relaties (zowel op het eiland als daarbuiten) van bijzonder belang.

Curriculum
In het curriculum, – het traject voor de activiteit ‘leren’ -, zoekt de school naar een evenwicht tussen kenmerken van de Arubaanse context, de effecten van de globalisering en de eisen van vervolgstudies binnen en buiten Aruba.
Het curriculum heeft een duidelijke leerlijn, vertoont samenhang en geeft aansluiting op het beoogde vervolgonderwijs. Het heeft een hoog niveau, is realistisch en waar gewenst interdisciplinair van opzet. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor projecten waarin diverse vakken participeren.
De toetsing van (onderdelen van) het curriculum geeft een realistisch beeld van de kwaliteit en het niveau van aangeleerde vaardigheden, verworven kennis en leerproces. Onze school heeft bijzondere aandacht voor de instructietaal, omdat Nederlands voor de meeste leerlingen niet de moedertaal is.

Pedagogisch klimaat
Colegio Arubano bevordert een positief leerklimaat waarin de leerling zich in een plezierige en veilige omgeving kan ontplooien. Via diverse werkvormen wordt uitdagend onderwijs gegeven dat de leerling stimuleert tot actieve deelname. Bij problemen die het leer- en persoonlijke ontwikkelingsproces verstoren, kan de leerling een beroep doen op speciale begeleiding.