Organisatie

Schoolleiding

Zonder effectieve leiding loopt de organisatie binnen een school vast. De schoolleiding is daarom verdeeld over diverse adequate personen. Zo zorgt de rector samen met de conrectoren en locatieleiders dat het vastgestelde beleid naar behoren wordt uitgevoerd.
In het schooljaar 2011-2012 is gekozen voor een nieuwe koers met als doel de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten op Colegio Arubano te verhogen. Hiervoor is een aantal speerpunten opgesteld die ook nu nog gelden:

  • structureel contact opzetten met de lagere scholen;
  • het uitzetten van leerlijnen per sectie;
  • organisatiestructuur aanpassen waarbinnen meer wordt gedelegeerd en iedereen kan worden aangesproken op zijn toegewezen taken;
  • het substantieel terugdringen van absentie en te laat komen van leerlingen;
  • organisatie Algemene Leraren Vergadering efficiënter en effectiever inrichten;
  • personeelsbeleid professionaliseren;
  • externe contacten intensiveren;
  • structureel en feitelijk onderzoek naar onderwijsresultaten op Colegio Arubano.

De dagelijkse leiding van de school berust bij het rectoraat die bestaat uit de volgende personen:

Dhr. T.R. Croes, rector belast met de algehele leiding
Mw. J.J. Arends-Reyes, conrector CB1 en CB2
Mw. M.A. Boekhoudt-Wernet, conrector havo-3, vwo-3 en havo-4
Mw. L.C.H. Gemerts, conrector vwo-4, vwo-5, vwo-6 en havo-5

Coördinatoren jaarlagen
Elke jaarlaag heeft een coördinator. De coördinatoren van de verschillende jaarlagen steunen de conrectoren en locatieleiders en voeren delen van het dagelijks beleid uit. Leerlingen, ouders en lesgevende docenten zullen in eerste instantie met coördinatoren te maken hebben.

Mw. M.J.A. Kock-Maduro, CB1
Mw. D.M. Ramirez Marquez-Feliciana, CB2
Mw. I.S. Ruiz-Schlachter, havo-3 en vwo-3
Dhr. A. Toppenberg, vwo-4 en vwo-5
Mw. C. Tromp & mw. A. Dania, havo-4
Mw. T. Nava en mw. Timmermans, havo-5 en vwo-6.

Docenten
Het docentencorps van Colegio Arubano telt meer dan 80 mensen. Voor een overzicht van de lesgevende docenten wordt verwezen naar de schoolgids die vanaf de homepage te downloaden is.

Mentoren
Iedere klas heeft een mentor waar de leerlingen met vragen en/of problemen terecht kunnen. De mentor is eveneens de eerste contactpersoon voor ouders die vragen hebben over hun kinderen. Mentoren wisselen soms gedurende het schooljaar. Leerlingen zijn op de hoogte wie hun mentor is. Bij onduidelijkheid hierover kunnen ouders contact opnemen met de school.

Schoolmaatschappelijk werk
Soms vraagt de thuissituatie om een individuele begeleiding, of heeft een leerling een vertrouwenspersoon nodig om over persoonlijke kwesties te praten. Daarvoor kan de leerling terecht bij de maatschappelijk werkers van de school. Zij zijn tevens vertrouwenspersoon bij seksuele intimidatie en/of ongewenst/ongepast gedrag op school. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen. De maatschappelijk werkers beschikken zowel in Oranjestad als in San Nicolas over een eigen kantoor dat ruimte biedt voor een vertrouwelijk gesprek.

Mw. J. Trinidad, maatschappelijk werker
Mw. G. Hernandez, maatschappelijk werker

Decanaat
Colegio Arubano beschikt over een team van decanen. Dit team geeft voorlichting en begeleiding aan leerlingen en ouders bij de loopbaanoriëntatie en bij de keuze van het profiel, het vakkenpakket en de vervolgstudie.

Mw. R. Wijngaarde, Hoofddecaan
Mw. M. Hernandez, Decaan
Mw. L. Sanchez, Decaan

Meer informatie over het decanaat vindt u onder de rubriek Leerlingen -> Decanaat klik hier