Begeleiding

Het zorgteam
Colegio Arubano probeert leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun schoolcarrière. Wanneer een leerling niet optimaal presteert kan het gaan om leerproblemen (bv. dyslexie, faalangst), of om gedrags- of privéproblemen. Op Colegio Arubano hebben verschillende docenten leerlingbegeleiding als een extra taak, met de optie om externe instanties in te schakelen bij het zoeken naar een oplossing van een probleem.

De mentoren
Elke klas heeft een mentor. De mentor is de docent die het meeste contact heeft met de leerling. De mentor is onder meer de vraagbaak voor de leerling, ondersteunt bij de studieplanning en deelt de rapporten uit. Hij signaleert problemen bij leerlingen, probeert deze op te lossen of meldt deze aan bij het zorgteam. Eveneens is de mentor de eerste contactpersoon voor de ouders. Na het eerste en het tweede rapport organiseert hij een bijeenkomst voor de ouders waar de rapporten en de opmerkingen van de docenten besproken worden. De mentor geeft msl-lessen. Tijdens deze lesuren wordt er gewerkt aan studievaardigheid en wordt er ruimte geboden aan de leerlingen om klassikale zaken en problemen te bespreken.
Naast de klassenmentoren zijn er ook mentoren die leerlingen begeleiden die van een andere middelbare school zijn gekomen. Het gaat hier in het bijzonder om leerlingen die van mavo-4 naar havo-4 zijn gekomen. Deze mentoren maken de leerlingen wegwijs in de nieuwe schoolomgeving.

De coördinatoren
Elke jaarlaag heeft een coördinator. De coördinatoren zorgen ervoor dat de leerlingbegeleiding en het contact met de ouders goed verloopt. Daartoe houden ze periodiek vergaderingen met de mentoren uit hun jaarlaag. In die vergaderingen vinden leerlingenbesprekingen plaats aan de hand van studievorderingen en studiehouding, absentie, de voortgang van begeleidingsafspraken, etc.
Ouders kunnen, als zij dat wensen, zelf met de betreffende coördinator contact opnemen.

Remediale hulp
Een aantal docenten heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van leerproblemen. Er wordt aandacht besteed aan slechte toetsresultaten als gevolg van faalangst, dyslexie of dyscalculie.
Ook kan het voorkomen dat er hulp nodig is bij het corrigeren van gedrag. De hulp kan dan bestaan uit het trainen van sociale vaardigheden. Uiteraard worden ouders geïnformeerd door de remedial teacher of de mentor als een remediërend programma noodzakelijk blijkt.

De schoolmaatschappelijk werkers
Colegio Arubano gaat ervan uit dat alle leerlingen kunnen leren. Soms echter maken leerlingen, vanaf hun jeugd, dingen mee waardoor ze op bepaalde gebieden in hun ontwikkeling vastlopen en het leren wordt bemoeilijkt. Deze dingen kunnen zijn: echtscheiding van de ouders, communicatieproblemen met de ouders, een laag zelfbeeld of het overlijden van een familielid/vriend (in), een klasgenoot, mishandeling, problemen in het leggen van contacten, geen motivatie, seksuele en/of identiteitcrisis. Op al deze gebieden fungeert de maatschappelijk werker als een vertrouwenspersoon voor de leerlingen en begeleidt de leerlingen op psychisch en sociaal-emotioneel gebied.

Via een e-mail wordt de leerling opgeroepen voor een gesprek. Het gesprek is vertrouwelijk, maar er zijn gevallen waar de leerlingen een ander type hulp/begeleiding nodig hebben, bijv. bij psychiatrische problemen. De ouders worden dan altijd geïnformeerd en eventueel geadviseerd om hun kind aan te melden bij een kinderpsychiater voor diagnostiek of een diepgaander therapeutische hulp.
De maatschappelijk werkers op Colegio Arubano fungeren ook als onderzoekers voor de aanvraag van financiële hulp van het Sociaal Fonds.

De decanen
Colegio Arubano beschikt over een team van decanen. Dit team geeft voorlichting en begeleiding aan leerlingen en ouders bij de loopbaanoriëntatie. Zij helpen leerlingen bij de keuze van het vakkenpakket en maken hen wegwijs in het labyrint van studiemogelijkheden, zowel in groepsverband als individueel.

Onderbouw
In de onderbouw worden vanaf de tweede helft van de Ciclo Basico 2 lessen in loopbaanoriëntatie gegeven. In havo-3 en vwo-3 helpen de decanen bij het kiezen van een geschikte studierichting. klik hier

Bovenbouw
In de bovenbouw richt het decanaat zich op de studie- en beroepskeuze, onder meer door het organiseren van een studie- en beroepenavond voor alle bovenbouwklassen in november.

Eindexamenkandidaten
Eindexamenkandidaten worden begeleid bij aanvragen voor studiefinanciering en inschrijving voor vervolgstudies. Tijdens bepaalde uren kunnen leerlingen terecht op het decanaatkantoor voor informatiemateriaal of gebruik van de computer. Zelfstandig of onder begeleiding van de decaan kunnen leerlingen informatie opzoeken over studie- en beroepsmogelijkheden, een beroepen- en interessetest via internet doen, of zich aanmelden voor een studentenkamer in Nederland.

Studie buitenland
Speciale aandacht is er voor de leerlingen die voor een vervolgstudie in de Verenigde Staten of Canada kiezen. Bij een studie in deze landen moeten verschillende toetsen worden afgenomen en brieven opgesteld. Waar nodig en mogelijk verzorgen de decanen cursussen ter voorbereiding.

Meer informatie over het decanaat vindt u onder de rubriek Leerlingen -> Decanaat klik hier