Ouderbijdrage

Ouderbijdrage
Voor verschillende activiteiten, waarvoor de school geen subsidie krijgt, vraagt Colegio Arubano aan alle ouders een bijdrage. Deze bedraagt voor het schooljaar 2018-2019 tweehonderdentien (210) florin. Het bedrag is voor alle leerjaren gelijk. Van deze jaarlijkse ouderbijdragen worden bijvoorbeeld sport- en culturele activiteiten voor de leerlingen betaald, alsmede administratiekosten van het bureau van de SMOA, kosten van advocaten voor juridisch advies, kosten voor deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, etc.

In november ontvangt u twee rekeningen: één voor de ouderbijdrage en één voor het boekenfonds. Beide rekeningen moeten betaald zijn vòòr 1 februari van het betreffende schooljaar. Als de betaling niet op tijd kan worden voldaan, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met het bureau van de SMOA, zodat er een betalingsregeling getroffen kan worden.

Sociaal Fonds Colegio Arubano
Alle leerlingen van Colegio Arubano zijn gelijkwaardig en hebben recht op dezelfde kwaliteit onderwijs. Ook leerlingen met een problematische financiële thuissituatie hebben hier recht op, maar soms zijn er financiële redenen waardoor een leerling geen boeken heeft of niet kan deelnemen aan een activiteit. Om deze leerlingen te kunnen helpen is het Sociaal Fonds Colegio Arubano opgericht. Behalve de vrijwillige bijdrage van docenten en ouders ontvangt het Sociaal Fonds donaties van serviceclubs en uit het bedrijfsleven. In de afgelopen jaren werden er gemiddeld veertig leerlingen jaarlijks financieel ondersteund door het Sociaal Fonds.
Ouders en leerlingen die een beroep op dit fonds willen doen, kunnen contact opnemen met mevr. R.A. Noël, via richelle.noel@colegioarubano.aw. Alle verzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Schoolverzekering
Colegio Arubano gaat ervan uit dat uw kind via de A.Z.V. verzekerd is tegen ziektekosten en raad de leerlingen aan hun zorgpas bij zich te dragen. Soms echter is de school aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door personen of gebeurtenissen. De school heeft een verzekering afgesloten tegen ongevallen die plaatsvinden op het schoolterrein tijdens schooltijd of bij schoolactiviteiten buiten de normale schooltijden. Deze verzekering dekt uitsluitend ongevallen waarvoor de school aansprakelijk kan worden gesteld.

WA verzekering
De school is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door (mede)leerlingen. De wet legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school, maar – afhankelijk van de leeftijd – bij de leerling zelf of bij de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Wij raden u daarom aan om voor uw kind(eren) een ongevallen of WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten.