Ciclo Basico / Avansa

Van eerste klasser tot examenkandidaat – een overzicht –
Colegio Arubano heeft haar havo- en vwo-opleiding onderverdeeld in de volgende afdelingen:

Ciclo Basico

Eerste en tweede leerjaar
Havo- en vwo-niveau zitten gemengd en de 12 vakken zijn voor alle leerlingen hetzelfde.

Ciclo Avansa-onderbouw
Derde leerjaar
Leerlingen worden ingedeeld naar leerniveau (havo met 15 vakken of vwo met 16 vakken) en kiezen aan het eind van het derde leerjaar een profiel.

Ciclo Avansa-bovenbouw
Vierde, vijfde en zesde leerjaar
Leerlingen volgen 6 à 7 verplichte vakken, 3 profielvakken en een keuzevak. Zij werken toe naar het eindexamen en oriënteren zich op een vervolgstudie en aansluitende beroepsmogelijkheden.


Diploma
Leerlingen met een havodiploma kunnen doorstromen naar een hbo-opleiding aan een hogeschool. Leerlingen met een vwo-diploma kunnen zich inschrijven aan een universiteit voor een vervolgstudie op wetenschappelijk niveau. Het havo- of vwo-diploma van Colegio Arubano is gelijkwaardig aan een Nederlands havo- of vwo-diploma.

Mentorstudielessen
Elke klas krijgt een eigen mentor die tijdens de mentorstudielessen (msl) zowel een onderwijskundige als sociale rol vervult. Tijdens deze contacturen besteedt de mentor o.a. aandacht aan studiebegeleiding, studievaardigheden en het sociale leefklimaat binnen de klas. Ook ouders kunnen bij de mentor terecht met vragen over hun kinderen.

Loopbaanoriëntatie
De decaan verzorgt vanaf het derde jaar lessen loopbaanoriëntatie. Leerlingen worden intensief begeleid bij het kiezen van hun profiel en studierichting. Tijdens de oriëntatie op een vervolgstudie worden ook de toekomstige beroepsmogelijkheden onderzocht. Havoleerlingen kunnen naar een geschikte hogere beroepsopleiding (hogeschool) zoeken en vwo-leerlingen kunnen voor een wetenschappelijke opleiding (universiteit) kiezen.

Rapporten
U ontvangt ieder jaar drie rapporten. Het derde rapport bevat de cijfers van het derde trimester plus de eindcijfers van het hele schooljaar. De laatste cijfers bepalen of uw kind overgaat naar het volgende schooljaar. Zittenblijven is in het eerste jaar niet mogelijk. Met een onvoldoende eindrapport in het eerste jaar moet de leerling de school verlaten. Dat moet ook bij twee keer zittenblijven in dezelfde klas of twee keer zittenblijven in twee opvolgende leerjaren. Bijvoorbeeld: de leerling doubleert in havo-3 en heeft in havo-4 weer geen voldoende resultaat.

De rapporten worden aan de ouders uitgereikt op mentoravonden waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

Bevorderingsnormen
klik hier > Bevorderingsnormen

Van eerste klasser tot examenkandidaat – toelichting –

Ciclo Basico
Het eerste en tweede leerjaar
Na toelating op Colegio Arubano worden de eerstejaars willekeurig in een klas geplaatst. Alle leerlingen krijgen gemengd les en volgen gedurende de eerste twee jaar hetzelfde algemene programma.

Het onderwijsprogramma van de Ciclo Basico telt 12 vakken:

 • Nederlands (ne)
 • Engels (en)
 • Spaans (sp)
 • Papiamento (pap)
 • Wiskunde (wi)
 • Algemene sociale wetenschappen (asw)
 • Kennis van het geestelijk leven (kgl)
 • Persoonlijke vorming (pv)
 • Natuur en techniek (n&t)
 • Informatiekunde (ik)
 • Culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
 • Lichamelijke opvoeding (lo)

Een toelichting bij de vakken vindt u onder de rubriek Leerlingen -> Vakken klik hier

Ciclo Avansa-onderbouw
Het derde leerjaar
De leerlingen worden op basis van hun rapportcijfers van het voorgaande jaar ingedeeld op havo- of vwo-niveau en volgen per niveau dezelfde lessen.
De combinatievakken natuur en techniek (n&t) en algemene sociale wetenschappen (asw) uit de Ciclo Basico worden opgedeeld in afzonderlijke vakken overeenkomend met de eindexamenvakken: natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Ook wordt Economie, Management & Organisatie als vak geïntroduceerd om kennis te maken met de verschillende vakken van de bovenbouw. Afhankelijk van het studieplafond en de roostermogelijkheden, kunnen leerlingen naast de verplichte en keuze vakken nog een extra vak volgen. Dit kan worden aangevraagd bij het rectoraat.

Profielen
In de tweede helft van het derde leerjaar worden ouders uitgenodigd voor voorlichtingsavonden over de mogelijke specialisaties en studierichtingen. Aan het einde van dit leerjaar kiezen de leerlingen een specialisatie ofwel profiel. Een profiel is een voorlopige studierichting waarvoor de leerling een aantal vakken moet kiezen. Hij oriënteert zich hiervoor op vervolgopleidingen en beroepsmogelijkheden. Interesses, capaciteiten en talenten spelen bij de keuze een grote rol. Vakken die onvoldoende blijken aan het eind van de derde klas, kunnen niet worden gekozen. Leerlingen krijgen hulp en advies bij hun profielkeuze van docenten, mentor en in het bijzonder van het decanaat.

Profielopties
Een profiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het Gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen hetzelfde is, waaronder Nederlands en Engels;
 • het Profieldeel: 3 vakken;
 • het Keuzedeel: 1 vak;
 • het Vrije deel, 1 vak.

Profielen

Examen
Vijfde (havo) of zesde(vwo) leerjaar
De leerling doet in alle vakken examen. Voor sommige vakken is dit alleen het schoolexamen, maar voor Nederlands, Engels en de profielvakken moet ook een centraal schriftelijk examen (CE) worden gedaan. Het schoolexamen begint voor enkele vakken al in het vierde leerjaar. De resultaten van toetsen die meetellen voor het examen worden vastgelegd in een zogenaamd examendossier. Daarnaast moeten de leerlingen een profielwerkstuk schrijven. Is dat niet voldoende of te laat afgerond, dan wordt er geen diploma uitgereikt.

Meer informatie over het profielwerkstuk vindt u onder de rubriek Leerlingen -> Profielwerkstuk: klik hier