Schoolregels

Schoolregels

Een opleiding volgen op Colegio Arubano betekent dat je de kans krijgt om een belangrijk diploma te halen dat voor een groot deel je toekomst bepaalt. Om die kans te benutten moet je de lessen volgen en zelfstandig studeren. Op de school en de terreinen er omheen gelden normale sociale regels, zodat iedereen in een goede sfeer kan werken aan zijn toekomst.

Op verschillende plaatsen hangen borden met de 12 belangrijkste regels die gelden op onze school. Die regels zijn opgesteld door de leerlingen zelf. Lees de regels eens rustig door en vraag je af of jij in alle situaties deze basisregels naleeft.

Regels hebben pas zin als ze worden opgevolgd. Wie zich niet aan de regels houdt mag er op rekenen dat de school het gedrag probeert te corrigeren. Vaak is een waarschuwing voldoende, maar soms is het noodzakelijk dat een leerling straf krijgt. Voorbeelden van straf zijn: strafwerk, schoonmaken van het schoolterrein, strafmiddagen. Zwaardere straffen zijn schorsing en verwijdering van school. Deze straffen worden opgelegd bij herhaaldelijke overtredingen of bij een ernstige overtreding. Ernstige overtredingen zijn in ieder geval gedrag dat de veiligheid van medeleerlingen en het personeel in gevaar brengt of het plegen van fraude bij toetsen.

Tene Colegio Limpi
Het is de plicht van iedereen om het schoolterrein schoon te houden. Leerlingen die het terrein vervuilen, komen in aanmerking om het terrein te moeten schoonmaken. Kauwgum in de klas is verboden. Het gebruik van kauwgum leidt tot een aanzienlijke vervuiling van het schoolmeubilair. Ook in dit geval geldt weer: de vervuiler maakt schoon.

Apparatuur onder schooltijd
Het is niet toegestaan om in de klas ander dan door de school verstrekte apparatuur te gebruiken. MP3- of iPod spelers, discmans en mobiele telefoons moeten, voordat je het lokaal binnengaat, uitgeschakeld zijn en weggeborgen. Als deze apparatuur toch wordt gebruikt tijdens de les, dan wordt het in beslag genomen en aan het eind van de lesdag aan jou of je ouders overhandigd.

Kledingregels kleding
Tijdens schooltijden, dus ook bij alle toetsen en examens, is het schooluniform verplicht.

Polo of t-shirt
Het uniform bestaat uit een polo of t-shirt met het embleem van Colegio Arubano. Je mag zelf kiezen uit de kleuren donkerblauw, lichtblauw, wit, roze en rood en het shirt moet een stukje over je broek of rok vallen.

Het bedrijf dat het het officiële shirt verkoopt is IMPEX N.V. Sividivi 1-A tel. 582-9310. Zij bepalen zelf de prijs.

Broek of rok
Bij het schoolshirt draag je een broek of rok, maar natuurlijk niet een heel korte broek of rok. De regel is: lengte tenminste tot op de knie.

Schoeisel
Strand- of teenslippers zijn niet toegestaan, sandalen wel. Het verschil met sandalen is dat er nog een bandje achter de achillespees loopt.

Petten en zonnebrillen
Ze staan leuk en zijn vaak praktisch, maar voordat je de klas binnengaat moet je die afdoen.

Gymkleding
Bij de gymlessen (en alleen bij deze lessen) draag je sportieve kleding. Colegio polo- of t-shirt, korte broek/short en gymschoenen.

Voorkom diefstal! Neem geen dure spullen of veel geld mee op dagen dat je gym hebt. De school is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen persoonlijke bezittingen (geld, sieraden, zonnebrillen, telefoons, i-pods en dergelijke). In geval van diefstal raadt de school de slachtoffers aan aangifte te doen bij de politie.

Als je je niet aan de kledingregels houdt, kan dat leiden tot disciplinaire maatregelen en als je hierdoor lessen, toetsen of praktische opdrachten mist, is dat je eigen verantwoordelijkheid.

Aanwezigheid bij de lessen

 • Het volgen van onderwijs op Colegio Arubano is niet vrijblijvend. De school verwacht dat je aanwezig bent bij alle lessen. We maken onderscheid tussen geoorloofd verzuim (ziekte, oriëntatiebezoek in het buitenland voor examenkandidaten, deelname aan sportieve, culturele of maatschappelijke evenementen in nationaal teamverband) en ongeoorloofd verzuim (geen tijd, geen zin, thuis blijven om te studeren, wegblijven om te werken).
 • Alle afwezigheid wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem. In de bovenbouw noteren de docenten met behulp van een iPod de absenten en telaatkomers, in de onderbouw wordt dit bijgehouden in het klassenboek. De registratie van de absentie is cumulatief per schooljaar. Dit betekent dat al je absenties het hele jaar meetellen en je dus niet elk trimester met een schone lei begint.
 • Als een docent afwezig is, dan staat dat aangegeven op het mededelingenbord bij de conciërge. Is de docent afwezig zonder dat dit op het mededelingenbord staat, dan gaat iemand van de klas aan de schoolleiding vragen wat er aan de hand is. De andere leerlingen wachten bij het lokaal totdat zij nadere instructies krijgen van de schoolleiding.

Verzuim
Geoorloofd verzuim
Ziekte komt altijd onverwacht, maar voor elk ander verzuim moet je toestemming vragen. Zorg dat de afdelingsconrector minimaal een week van tevoren een brief krijgt met jouw verzoek. Als je onverwacht niet aanwezig kan zijn, dan moeten je ouders dit tijdig melden bij de mentor. Daarnaast moet je de eerste dag bij terugkeer op school ook een brief met een verklaring van je ouders inleveren bij de mentor. Zonder brief (of met een te laat ingeleverde brief) is je afwezigheid ongeoorloofd. We gaan er dan vanuit dat je gespijbeld hebt en dat heeft vervelende gevolgen.

Als je langere tijd afwezig bent, stelt de mentor de docenten op de hoogte en wordt een schema gemaakt voor eventueel in te halen toetsen en/of lessen. Bij ziekteverzuim van 10 dagen of meer moeten je ouders een doktersverklaring inleveren bij de afdelingsconrector. Pas dan mag je ontbrekende toetsen inhalen. Deze doktersverklaring is ook nodig als je door ziekte een schoolonderzoek of een onderdeel van het centraal examen mist. Zie hiervoor ook het SE-reglement voor het examenjaar. Ook voor de lessen lichamelijke opvoeding is een doktersverklaring nodig als je om medische reden de lessen niet kunt of mag volgen. In de verklaring moet staan hoe lang je niet kan deelnemen aan (onderdelen van) de lessen. Bij langdurig verzuim wegens ziekte krijg je voor gym geen rapportcijfer, maar een aantekening in de vorm van een A (dokters-Attest) op het rapport. Zo‘n doktersbrief is geldig voor maximaal één schooljaar. Bij het begin van een nieuw schooljaar moet je steeds een nieuwe verklaring overleggen. Doktersverklaringen dienen te worden ingeleverd bij de afdelingsconrector.

Het voortijdig verlaten van de school bij ziekte
Kun je tijdens de schooldag wegens ziekte of andere redenen de lessen niet meer volgen, meld je dan bij de administratie. Zij bellen altijd je ouders op, zodat die je op kunnen halen. Je krijgt een brief mee voor je ouders en als je op school terugkomt, moet je de brief  – dezelfde dag dus – inleveren bij je mentor.

Bij de administratie geef je aan of je door je vertrek een toets (inclusief inleveren werkstuk, presentatie, LO-toetsing, practicumtoets) zal missen. Als je dat niet doet, dan wordt dit beschouwd als een poging om je aan die toets te onttrekken en leidt dit tot het cijfer 1 voor de gemiste toets. Naar huis gaan zonder toestemming heet spijbelen. Mis je door spijbelen een toets dan krijg je een 1 voor de gemiste toets.

Te laat komen
Wie te laat het lokaal binnenkomt, stoort zijn medeleerlingen en de docent. Je moet op tijd op school en in het leslokaal aanwezig zijn, ook bij de leswisseling of na een pauze! Moet je even naar het toilet, waarschuw dan eerst de docent van de volgende les. Laatkomen wordt bestraft met strafmiddagen. Kom je regelmatig te laat, dan kan dit leiden tot een schorsing.

Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim (spijbelen) heeft vervelende gevolgen. Gebeurt het vijf keer, dan loop je zelfs de kans om van school verwijderd te worden. Spijbel je, dan zal de conrector van je afdeling met jou en je ouders een gesprek voeren. De conrector stelt een brief op waarin de inhoud van het gesprek staat en de straf die je krijgt. Die straf wordt steeds zwaarder: na de eerste keer blijft het beperkt tot een strafmiddag, de tweede en derde keer volgt een schorsing.

Bij de vierde keer spijbelen komt verwijdering van school in beeld. Na vier keer spijbelen is dat een voorwaardelijke voordracht tot verwijdering, bij de vijfde keer zal de school je voordragen bij het bestuur voor daadwerkelijke verwijdering. Het maakt daarbij niet uit of je in dat jaar examenkandidaat bent of niet. Dus: gewoon niet spijbelen.

Buitenschoolse activiteiten die tijdens de lesuren gehouden worden, zijn verplichte activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de themadag, bezoeken aan Cas di Cultura en sportevenementen. Zonder geldige reden niet deelnemen aan deze activiteiten is spijbelen.

Verwijdering uit de klas
Als je door een docent uit de klas wordt verwijderd, meld je dan direct bij één van de conrectoren. Gedrag dat leidt tot verwijdering uit de klas zien wij als een ernstige overtreding van de regels. Je moet daarom rekenen op een gepaste straf.

Het verlaten van het schoolterrein tijdens de vrije uren
Je mag tijdens de schooldag het schoolterrein niet zonder toestemming verlaten. De school is niet aansprakelijk voor ongevallen en andere onaangename gebeurtenissen die je kunnen overkomen. Leerlingen die zich onder schooltijden buiten het schoolterrein bevinden, moeten rekening houden met de volgende mogelijke gevolgen:

 • controle door de politie op het bezit van verdovende middelen;
 • verwijdering van school indien de leerling onder schooltijden wordt aangetroffen in het bezit van alcohol of drugs, of onder schooltijden betrokken is bij vechtpartijen buiten het schoolterrein.

Vandalisme, diefstal, drugs, geweld

 • Leerlingen die expres schade toebrengen aan de schoolgebouwen of het meubilair of zonder toestemming schoolmateriaal meenemen, kunnen direct geschorst worden. De schade wordt bij de ouders van de leerling in rekening gebracht.
 • Bij diefstal doen we aangifte bij de politie.
 • Het in bezit hebben – laat staan het afsteken- van vuurwerk en/of drugs is op school streng verboden. Wordt een leerling betrapt op overtreding van dit verbod, dan volgt schorsing of verwijdering van school.
 • Vechtpartijen, (seksuele) intimidatie, mishandeling, bedreiging of andere vormen van lichamelijk of geestelijk gewelddadig gedrag, zijn absoluut niet toegestaan op school. Wie zich hieraan schuldig maakt, wordt geschorst of van school verwijderd.

TOETSINGSREGELS
Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)
Voor ieder vak is aan het begin van het schooljaar een overzicht beschikbaar van de lesstof en de toetsen, de Programmering van Leerstof en Toetsing, kortweg PLT. In de PLT zie je per week welke lesstof behandeld gaat worden en wanneer de toetsen plaatsvinden. Ook de lesstof voor de toets wordt in de PLT beschreven. Bij de weging van toetsen zie je hoe je rapportcijfers tot stand komen. Aan het begin van het schooljaar geven ook de docenten uitleg over de toetsen en de manier waarop het rapportcijfer voor het vak wordt berekend.

SE-boekje
Zit je in een examenklas, dan krijg je geen PLT, maar iets dat er veel op lijkt: het SE-boekje. Daarin staat per vak wanneer de schoolexamens plaatsvinden, wat de lesstof is en hoe zwaar de toets meetelt voor het eindcijfer. Ook staat in het SE-boekje het SE-reglement: de regels die gelden bij het afnemen van de schoolexamens.

Toetsperiodes
Het jaar is opgedeeld in 6 periodes. Iedere periode bestaat (meestal) uit 5 lesweken, gevolgd door een toetsweek. In de toetsweek maak je ‘s ochtends één of twee toetsen (CP’s). Examenklassen hebben in die weken (t/m maart) schriftelijke of mondelinge School Examens (SE’s). Voor de andere klassen geldt: je hebt geen lessen, maar na de CP’s ga je wel onder begeleiding aan de slag met de toetsen voor de volgende dag. Naast de CP’s zijn er bij sommige vakken kleine overhoringen in de les, presentaties, werkstukken die ingeleverd moeten worden, etc. Al deze zaken staan in de PLT vermeld. Overhoringen dienen van tevoren te worden opgegeven door de docent en komen in principe alleen bij die vakken voor, die dit in het PLT hebben opgenomen, met goedkeuring van de schoolleiding.

 • Proefwerken en overhoringen worden uitsluitend op Colegio-papier (toetspapier) gemaakt. Bij CP’s krijgt de leerling het toetspapier van de surveillant vóór de aanvang van de toets.
 • Een toets moet op het tijdstip gemaakt worden dat door de docent is bepaald. Mis je de toets zonder geldige reden en heb je ook geen toestemming van de rector om afwezig te zijn, dan loop je de kans dat je een 1 krijgt voor die toets. Als je door ziekte een toets mist, dan moet je zelf contact opnemen met de docent. Dit moet gebeuren binnen 1 week na terugkomst op school. Met de docent maak je dan een schriftelijke afspraak om het gemiste proefwerk in te halen. Heb je om andere redenen een toets niet kunnen maken, dan moeten je ouders schriftelijk verzoeken om toestemming voor een inhaalproefwerk. Die brief moeten ze richten aan de conrector van de afdeling van jouw klas (zie het hoofdstukje met namen en adressen). In deze brief vermelden de ouders tevens waarom de leerling de toets niet op het door de docent aangegeven tijdstip heeft kunnen maken. Mede op basis van deze brief kan de leerling het recht op een inhaalproefwerk krijgen. In de regel worden gemiste proefwerken op een vrijdagmiddag buiten de schooluren centraal gemaakt. Je moet op de afgesproken middag aanwezig zijn en je moet je identificeren met je Colegio-kaart. Bij het niet nakomen van de afspraak krijg je voor het gemiste proefwerk het cijfer 1. Heb je een toets gemist en is die nog niet ingehaald op het moment van de rapportvergadering, dan krijg je voor dat vak ook geen rapportcijfer. Zijn de cijfers bij de rapportvergadering voor de overgang nog steeds onvolledig dan kan de vergadering van lesgevende docenten geen oordeel geven over de bevordering van de leerling. Je kunt dan niet worden bevorderd.
 • Binnen 10 schooldagen nadat de toets gemaakt is, moet de docent de toets teruggeven, voorzien van een beoordeling. Elke toets moet worden besproken. De opgaven hoeven niet aan de leerlingen te worden gegeven. Ben je het niet eens met een cijfer, dan moet je dat bij de docent melden voordat je het werk mee naar huis neemt. Binnen drie dagen na de klassikale bespreking moet je dan bezwaar aantekenen bij de docent en ook aangeven waarom je het niet eens bent met de beoordeling. Als het verschil van mening over het cijfer tussen jou en de docent niet wordt opgelost, dan kun je binnen 5 schooldagen na het vaststellen van het cijfer schriftelijk bij de conrector van de afdeling bezwaar aantekenen. Deze neemt dan binnen 3 schooldagen een beslissing over de becijfering, na zowel met de docent als de leerling te hebben gesproken. Tegen de beslissing van de conrector kun je dan weer binnen 2 dagen beroep aantekenen bij de rector. De rector beslist binnen 5 dagen na de schriftelijke mededeling van de conrector aan de leerling. In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de rector. Tegen beslissingen van de rector kan tenslotte bezwaar worden aangetekend bij het bestuur van de SMOA. Dit bezwaar dient door de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger binnen 3 dagen na de beslissing van de rector schriftelijk te worden ingediend bij het bureau van het bestuur. Het bestuur beslist binnen 10 dagen over het bezwaar.
 • Onregelmatigheden bij de toetsen (spieken, frauderen) worden streng bestraft. In geval van onregelmatigheden vóór, tijdens of na de toets, kan de docent het cijfer 1 toekennen. Ernstige of grootschalige fraude leidt tot verwijdering van school.
 • Op Colegio Arubano worden voor bepaalde vakken praktische opdrachten gegeven, die meetellen voor het rapport. De docent spreekt schriftelijk een datum en tijd af voor het inleveren van de opdracht. Houd je aan die afgesproken datum. Lever je het een dag te laat in, dan krijg je een punt aftrek. Twee dagen te laat is een aftrek van 3 punten (totaal 4), drie dagen te laat betekent weer een aftrek van 5 (totaal 9) en krijg je het cijfer 1 op het werk.

Zie je aankomen dat je werk niet op tijd af is, geef dan schriftelijk bij de docent aan waarom je niet aan de afspraak kan voldoen. Of de reden een geldige reden is, is ter beoordeling van de afdelingsconrector. Is het een geldige reden, dan worden nieuwe afspraken met je gemaakt.

 • Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de dag na de inhaaldag van de laatste CP-week. Op deze dag vindt de teruggave van CP‘s plaats en de controle van de rapportcijfers. Alle leerlingen zijn verplicht op deze dag aanwezig te zijn om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Hierna worden de rapportcijfers definitief vastgesteld en kan geen bezwaar meer worden aangetekend tegen het vastgestelde rapportcijfer. Het te vroeg aanvangen van een buitenlandse reis kan zo onaangename gevolgen krijgen. Dit valt echter geheel onder de verantwoordelijkheid van de ouders.